ELECTRONICS & PHYSICS


Physics, IT & Electrical Engineering covering: Physics, Semiconductor, Electrical Control, Electronic Circuits, Electronic Components, Integrated Circuits, Measuring Instruments, Computers sciences, Communications, Wireless Communications, Microelectronics, Monitors, Information Processing, Image Processing, Microwave Technology, Fiber optics, Photoelectron, Software, Internet Technology, etc.


Patent Attorneys:

Jingfang QIAN            Liang CHEN            Weimin QIAN             Bin CHEN                 Zhiyi CUI                    Xin ZHANG                Jia LU

Mengqing QIAN          Ling LI                     Wei GUO                   Jia LIU                     Jiayun GU                   Wei CHEN                 Yingying HOU

Songquan HUANG     Yi YUAN                   Xin ZHANG                Hao SHI                  Xicong LUO                Xiaoguang ZHAO       Yue CAI

Yun QI                        Jie YANG                 Yuyao MENG             Wei XU                    Jian GAO                   Liyong JI                     Qiujin HU

Liming HU                   Linling HU               Xiaofang LI                Tingting LUO           Shengyun QIAN         Xiaogang CHEN          Dan YU

Kun HE                        Dejie XING             Junyin SONG             Cheng YE                Xinying GAN              Jiemin TANG               Min ZHOU

Feng XIONG               Liyi CHEN               Li YANG                     Honglian JIN            Jingxian SONG          Dengxin DUAN            Jie WAN

Quan ZHOU                Rong ZHOU           Jie ZHANG                 Ye DENG                 Wei LI                         Xiaodi DING                Jie CHEN

Yiou CHEN                  Junfei WANG          Wei WANG                 Ming YIN                 Shuman ZHOU           Yu BAI                        Yi ZHENG

Shu CHEN                   Lei ZHOU               Yi ZHENG                   Yixin CHEN             Xuechun YANG           Danhong YAO

Home > Electronics & Physics

本网站由阿里云提供云计算及安全服务